Dark Play – synkkä leikki

Suomen Kulttuurirahaston, Satakunnan maakuntarahaston rahoittama kärkihanke starttaa 1.9.2022. Hankkeessa tarkastellaan suomalaisen nyky-yhteiskunnan viihteellistymisen muotoja selvittäen sen normeja, arvokäsityksiä ja valtarakenteita. Hankkeessa keskitytään tutkimaan viihteellistymisen myötä syntyvien lieveilmiöiden tekstuaalista ja retorista tuottamista mediassa sekä viihteellistymiseen suhtautumista erityisesti Satakunnan alueella. Kohteena ovat eri viihdeteollisuuden muodot televisiosta sosiaaliseen mediaan. Tarkastelussa otetaan huomioon medioiden valtakytkökset talouden, politiikan ja eri instituutioiden välillä. Hankkeen kokoava avainkäsite on ”Dark Play” (suom. synkkä leikki), jolla viitataan kehityksen ongelmallisuuteen ja kaksijakoisuuteen. Tutkimuksen tulokset julkaistaan tieteellisinä referee-artikkeleina alan journaaleissa sekä yleistajuisempina katsauksina ja näkökulmateksteinä, jotka tuodaan vapaasti yleisön saataville.

PLoP -tutkimusryhmä: vas. FT Pauliina Tuomi, FT Petri Saarikoski, FM Jenna Peltonen, FT Lilli Sihvonen ja FT Riikka Turtiainen.